Politică de confidențialitate

1. Informații generale

Todeilă, Sandu S.P.A.R.L., având sediul profesional în București, sector 1, str. Ion Brezoianu nr. 23-25, Palatul Universul, corp A, et. 2, camerele 21 si 23 (denumită în continuare „TSA”) tratează cu responsabilitate confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și se asigură că prelucrarea acestora are loc în condițiile și limitele prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv dar fără a se limita la prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care TSA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Politica de confidențialitate include, pe de-o parte, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm și protejăm, iar pe de altă parte, modalitățile și scopurile în care le colectăm și divulgăm prin transmitere, precum și drepturile pe care le dețineți în acest sens. De asemenea, Politica de confidențialitate a datelor cuprinde și modul în care folosim aceste date în gestionarea relației cu clienții, în special pentru a vă informa în permanență despre evenimentele apărute și evoluția situațiilor dumneavoastră juridice.

Acest document poate fi modificat periodic pentru a reflecta orice modificare a modului în care vă prelucrăm datele cu caracter personal sau la modificarea cerințelor legale. Orice modificare survenită va fi adusă la cunoștința vizitatorilor/utilizatorilor prin intermediul acestei pagini sau prin e-mail la cererea expresă a acestora. Vă încurajăm să reveniți frecvent pe această pagină pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale politicii de confidențialitate.

2. Categorii de date cu caracter personal

TSA poate prelucra, după caz, atât datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în mod nemijlocit cât și acele date cu caracter personal obținute în mod legal din surse publice sau alte surse terțe. Prin „date cu caracter personal” se vor întelege orice informații de natură să conducă în mod direct sau indirect la indentificarea dumneavoastră (e.g. nume, prenume, număr de identificare, data și anul nașterii, sex, statut marital etc.).

TSA poate prelucra, în funcție de situație, următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare și de contact, de exemplu: numele, prenumele, data și anul nașterii, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate, adresa domiciliului sau a reședinței, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte asemenea;
 • Date tehnice, de exemplu: adresa IP, tipul și versiunea browser-ului, tipul dispozitivului, fusul orar și alte detalii despre vizita dumneavoastră pe site-ul TSA. Pentru mai multe detalii referitoare la datele tehnice pe care le prelucrăm vă rugăm să consultați Politica de cookie care face parte integrantă din prezentul document;
 • Date financiare, de exemplu informații referitoare la plăți, contul dvs bancar, etc.;
 • Informații referitoare la educația, profesia și specializarea dumneavoastră, de exemplu informațiile cuprinse în CV-uri, etc;
 • Alte date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sau obținute în condițiile legii din alte surse.

TSA nu prelucrează date sensibile cu caracter personal decât cu acordul dumneavoastră expres și doar în acele cazuri în care prelucrarea acestora este strict necesară pentru executarea angajamentelor asumate față de dumneavoastră. Prin excepție, datele sensibile cu caracter personal vor putea fi prelucrate inclusiv în cazurile și condițiile prevăzute de art. 9 din GDPR.

3. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Ținând cont de legislația aplicabilă și de consimțământul dumneavoastră prealabil în legătură cu colectarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, orice operațiune care echivalează cu noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 • Necesitatea de a încheia sau executa un contract la care clientul persoană fizică este parte;
 • Necesitatea de a încheia sau executa un contract la care societatea sau organizația dumneavoastră este parte, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei fizice prevalează asupra acestor interese;
 • Necesitatea de a respecta o obligație legală sau contractuală;
 • Necesitatea de a proteja interesele primordiale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice/juridice;
 • Necesitatea de a prelucra datele în scopul intereselor legitime ale Societății noastre sau ale unui terț sau necesitatea este dată de obligația legală a Societății de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Necesitatea de a constata, exercita sau apăra un drept sau un interes în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;

În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date, adiacent unui temei juridic general de prelucrare a unor astfel de date, este obligatorie îndeplinirea a cel puțin uneia din următoarele condiții specifice:

 • Consimțământul prealabil și expres al persoanei vizate;
 • Existența unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date în sarcina Societății noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;

Cu privire la comunicările de tip informări legislative, vă reamintim faptul că puteți alege oricând să vă retrageți consimțământul prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter.

4. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • executarea angajamentelor asumate față de dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de TSA în interesul și pe seama dumneavoastră în virtutea contractului de asistență juridică încheiat;
 • redactarea actelor și înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
 • înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional, a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
 • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat;
 • comunicarea cu dumneavoastră;
 • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
 • îndeplinirea obligațiilor referitoare la plata și declararea onorariului;
 • protejarea juridică a TSA;
 • monitorizarea activității și îmbunătățirea performanței și experienței pe site-ul TSA, etc.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la datele dumneavoastră.

5. Drepturile dvs. în legătură cu datele prelucrate:

 • Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele cu caracter personal;
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor sau așa-numitul „Drept de a fi uitat”;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal dincolo de simpla lor păstrare;
 • Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
 • Dreptul de obiecție împotriva utilizării datelor în campanii de marketing;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv prin creare de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situațiile în care vi s-a cauzat un prejudiciu de orice natura prin modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal de către TSA.

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail, la adresa office@tsalaw.ro. Solicitarea dumneavoastră se va soluționa în termen de 15 zile de la recepționare.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

TSA poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal instituțiilor publice și unor terțe părți doar în cazurile și condițiile prevăzute de lege și doar în vederea executării angajamentelor asumate față de dumneavoastră potrivit mandatului încredințat. Cu toate acestea, încercăm să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.

TSA nu vinde, închiriază sau dezvăluie în alt fel informațiile personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dumneavoastră.

7. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

TSA păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru executarea angajamentelor asumate și pentru a păstra legătura cu dumneavoastră.

Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați să păstrăm informațiile relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii, precum și pe durata impusă de lege în cazurile și condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.

După ce nu mai este necesar sa păstrăm informațiile dumneavoastră personale, vom dispune ștergerea lor într-un mod sigur.

Vă respectăm dreptul legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru.

8. Cum vă sunt protejate datele cu caracter personal?

Vă protejăm informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.

9. Datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@tsalaw.ro.